POVINNÉ INFORMACE

1) Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Medlov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2) Důvod a způsob založení

Základní škola a Mateřská škola Medlov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, je zřízena Městysem Medlov, je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení rozhodnutím MŠMT ČR.
Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem městyse Medlov usnesením č.8/XXXI./2017 ze dne 23.10.2017 a nabyla nabyla účinnosti 1. 11. 2017.

3) Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Druh školy: Základní škola
Adresa: Medlov 12, 664 66 Němčičky
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 50

Druh školy: Mateřská škola
Adresa: Medlov 186, 664 66 Němčičky
Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 46

Druh školského zařízení: Školní družina
Adresa: Medlov 12, 664 66 Němčičky
Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 44

Druh školského zařízení: Školní jídelna
Adresa:
Medlov 186, 664 66 Němčičky
Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 100

Druh školského zařízení: Školní výdejna
Adresa:
Medlov 12, 664 66 Němčičky
Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení:
48

Organizační schéma


4) Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Základní škola a Mateřská škola Medlov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa: Medlov 12, 664 66 Němčičky

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Základní škola a Mateřská škola Medlov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa: Medlov 12, 664 66 Němčičky

4.3. Úřední hodiny
Pondělí a středa od 7:30 do 8:00 v případě potřeby telefonicky Tel.: +420 546 421 872

4.4. Telefonní čísla
Kontakt na kancelář: Tel.: +420 546 421 872
Ředitelka školy: Ing. Jana Jersenská, tel.: +420 724 008 153
Školní jídelna: Romana Vintrlíková, +420 724 063 716
Školní družina: +420 773 008 041

4.5. Adresa internetové stránky
Www: skolamedlov.cz

4.6. Adresa podatelny:
Základní škola a Mateřská škola Medlov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa: Medlov 12, 664 66 Němčičky

4.7. Elektronická adresa podatelny
reditel@skolamedlov.cz
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.8. Datová schránka
hgbu8i3

5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
Číslo účtu: 115-6850490277/0100
Banka: 27-1962140287/0100

6) IČ

Identifikační číslo organizace (IČ): 71 00 31 77

7) DIČ

Škola není plátcem DPH.

8) Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů
Dokumenty ZŠ ke stažení najdete zde: Dokumenty

8.2. Rozpočet
Dokumenty Návrh rozpočtu, Rozpočet školy a Návrh střednědobého výhledu najdete zde: Dokumenty/Úřední deska

9) Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditel@skolamedlov.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): hgbu8i3
Podání písemně na adresu sídla školy, a to:
                poštou: Základní škola Medlov, Medlov 12, 664 66 Němčičky
                osobně: v sídle organizace / v kanceláři ředitelky na výše uvedené adrese

10) Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Ing. Jana Jersenská
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy. Tazatel obdrží odpověď/vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11) Předpisy

11. 1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů (vždy v platném znění).

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Nejdůležitější předpisy (vždy v platném znění)
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Nařízení vlády ČR č. 273/1992 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a vyhlášky č. 197/1994 Sb.
Vyhláška MŠ č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 234/2003 Sb.
Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb.
Vyhláška MŠMT č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášek č. 171/1999 Sb., č. 284/2001 Sb., č. 361/2002 Sb., č. 249/2003 Sb. a č. 467/2004 Sb.
Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.
Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.
Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.
Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.
Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Vyhláška MŠMT č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech).
Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.
Vyhláška MŠMT č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.I., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

  • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
  • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.
11.2. Vydané právní předpisy
Dokumenty ZŠ

12) Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Účtujeme průměrnou cenu hodinové mzdy pracovníka, který tuto práci vykonal (podle skutečného času vynaloženého na tuto práci) + administrativní náklady spojené s touto prací.
Sazebník a podmínky úhrady nákladů za poskytnutí informace.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Ředitelka rozhodla o výši úhrad jako statutární orgán organizace.

13) Licenční smlouvy

13.1. Vzor licenční smlouvy

13.2. Výhradní licence
V současné době nejsou Základní školou Medlov poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999 Sb.

14) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávu najdete v sekci Dokumenty ZŠ